ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
ระเบียบการใช้บริการ
โดย จีรกาญจน์ เต็มพรสิน เมื่อ 09:27 30/สิงหาคม/2553    

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ

พ.ศ. ๒๕๕๓

....................................................................

           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การใช้บริการสำนักวิทยบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในคราวประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

           ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓”

           ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

           ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการใช้บริการสำนักวิทยบริการ  พ.ศ. ๒๕๔๗

           ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

           “มหาวิทยาลัย ”               หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “สำนักวิทยบริการ ”          หมายความว่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “อธิการบดี ”                      หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “ผู้อำนวยการ ”                 หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                

           “บุคลากรมหาวิทยาลัย ”  หมายความว่า  คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  หรือลูกจ้างที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “นิสิต”   หมายความว่า  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “นักเรียน”  หมายความว่า  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           “สมาชิกกิตติมศักดิ์ ”  หมายความว่า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม  หรือบุคลากรในหน่วยงานอื่นที่มีข้อตกลงร่วมกับสำนักวิทยบริการ                                                  

           “สมาชิกสมทบ ” หมายความว่า ข้าราชการบำนาญ หรือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการ                                                                 

           “ สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” (PULINET: Provincial University Library Network) หมายความว่า  นิสิตหรือนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
           “สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม”  (MALINET: Mahasarakham Library Network)  หมายความว่า นิสิตหรือนักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม  ที่เป็นสมาชิกโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 7  สถาบัน  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

               “ทรัพยากรสารสนเทศ”  หมายความว่า  วัสดุตีพิมพ์  วัสดุไม่ตีพิมพ์  ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักวิทยบริการจัดไว้ให้บริการ

           ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิใช้บริการ ได้แก่                                                                                        

  (๑) บุคลากร
  (๒) นิสิต
  (๓) นักเรียน
  (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
  (๕) สมาชิกสมทบ
  (๖) สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
  (๗) สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิยืมทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่                                                             

                     (๑) บุคลากร
                     (๒) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือนิสิตที่มีคณบดีหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
                     (๓) นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือนักเรียนที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครูประจำชั้นเป็นผู้รับรอง
                     (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
                     (๕) สมาชิกสมทบ
                     (๖) สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
                     (๗) สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

           ข้อ ๗ ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการ ได้แก่                                

                       (๑) หนังสืออ้างอิง                                                     
                       (๒) สารสนเทศอีสาน
                       (๓) วารสารและหนังสือพิมพ์
                       (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนวัสดุที่สำนักวิทยบริการระบุไม่ให้ยืม
                       (๕) เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                       (๖) เอกสารพิเศษที่ประทับตรา  “ห้ามยืมออก”

           ข้อ ๘ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ให้ปฏิบัติดังนี้                                                                 

                       (๑) สมาชิกห้องสมุดต้องมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตรสมาชิกและทรัพยากรที่ต้องการยืม
                       (๒) ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศออกจากสำนักวิทยบริการก่อนได้รับอนุญาต 
                       (๓)  บุคลากรที่มีความประสงค์ให้บุคคลอื่นมาขอยืมหรือรับหนังสือจากสำนักวิทยบริการ  ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและลงนามรับเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการสำนักวิทยบริการของผู้รับมอบอำนาจทุกประการ
                       (๔) หลักเกณฑ์การยืม  จำนวนที่ยืมและเวลาที่ครอบครองทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๙  ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการ  ต้องตรวจดูความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะยืมออกจากสำนักวิทยบริการ  หากพบความชำรุดเสียหายใดๆ  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  มิฉะนั้น  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป

           ข้อ  ๑๐  การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้บริการสำนักวิทยบริการ  หรืออัตราค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  ค่าเสียหายและค่าบริการอื่น ๆ ในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ  ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

           ข้อ ๑๑  ผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  และคำสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้บริการสำนักวิทยบริการโดยเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ  มีอำนาจดำเนินการตามความเหมาะสม  ดังนี้
                       (๑) ตักเตือน
                       (๒) เชิญออกนอกสำนักวิทยบริการ
                       (๓) ตัดสิทธิการใช้บริการของสำนักวิทยบริการ                                   
                       (๔) ในกรณีที่เป็นนักเรียน  นิสิตหรือบุคลากรให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษทางวินัย
                       (๕)  ในกรณีที่เป็นนักเรียน  นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอื่น  หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น  อาจแจ้งให้สถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัดนั้นพิจารณาโทษทางวินัย

           ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเจตนากระทำการฉีกหรือกรีดหนังสือ  หรือเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ของสำนักวิทยบริการ  หรือกระทำการอื่นใดให้ทรัพยากรสารสนเทศเสียหาย  หรือนำทรัพยากรสารสนเทศออกนอกสำนักวิทยบริการ  โดยไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบ หรือเพิกเฉยต่อการคืนทรัพยากรสารสนเทศ  หรือไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้กับสำนักวิทยบริการหลังจากได้รับหนังสือทวงถามสามครั้งติดต่อกัน  จะได้รับการพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้
                      (๑) ในกรณีที่เป็นนิสิต จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปหรืองดออกใบรับรองและปริญญาบัตรให้แล้วแต่กรณี
                      (๒) ในกรณีเป็นนิสิตที่พ้นสภาพหรือสิ้นสภาพการเป็นนิสิตระหว่างภาคเรียนจะเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
                      (๓) กรณีที่เป็นบุคลากรให้ผู้อำนวยการเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาหักเงินเดือนเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
                      (๔) กรณีที่เป็นผู้ใช้บริการนอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) จะถูกตัดสิทธิการใช้บริการสำนักวิทยบริการและถูกดำเนินการตามกฎหมาย

           ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ  หรือดำเนินการใด ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

           ข้อ  ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อวางแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

 

                 ประกาศ ณ วันที่……………. ………………..พ.ศ………..….

                                                                      (นายอำนวย  ปะติเส)

                                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.