ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
บริการสารสนเทศทางไกล
โดย จีรกาญจน์ เต็มพรสิน เมื่อ 15:07 28/ตุลาคม/2552    

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดบริการสารสนเทศให้แก่นิสิต  /  อาจารย์ 

ตามศูนย์บริการจังหวัดต่างๆ  จำนวน  16 ศูนย์  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  และใช้บริการต่างๆ  ของสำนักวิทยบริการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าให้แก่นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในแต่ละศูนย์บริการการศึกษา

 

การให้บริการแก่ศูนย์บริการการศึกษา

 

สำนักวิทยบริการได้จัดบริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้บริการแก่นิสิต อาจารย์

และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า  บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย  บริการติดตามทรัพยากรสารสนเทศ    บริการ PULINET  บริการยืมระหว่างห้องสมุด  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังได้จัดบริการอื่นๆ  เพิ่มเติมให้สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรที่สังกัดตามศูนย์บริการการศึกษาทุกแห่ง ได้แก่

1.  การยืมทรัพยากรสารสนเทศ  นิสิตศูนย์บริการการศึกษาสามารถทำได้ 2 กรณี 

คือ ยืมด้วยตนเอง  และยืมผ่านแบบฟอร์ม   

ยืมด้วยตนเอง   เป็นกรณีที่นิสิตสมัครสมาชิกห้องสมุดแล้ว และสะดวก

ในการไปยืมทรัพยากรสารสนเทศจากสำนักวิทยบริการด้วยตนเอง ก็สามารถทำได้  โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการยืมทรัพยากรสารสนเทศ  ของสำนักวิทยบริการ

ยืมผ่านแบบฟอร์มบริการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยบริการ

(document delivery)  เป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขในการให้บริการดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษาที่มีการเรียนการสอนระหว่างวันจันทร์ –วันศุกร์ 

ให้ กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งคำขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ ในวันที่มีการเรียนการสอน จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ นำส่งคำขอมายังสำนักวิทยบริการในวันศุกร์และวันจันทร์ 

รับทรัพยากรสารสนเทศ    วันพุธ ถัดไป

ระยะเวลาดำเนินการ          1 สัปดาห์

 

 

ศูนย์บริการการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวันเสาร์ –วันอาทิตย์  ให้กรอก

แบบ ฟอร์มแล้วส่งคำขอใช้บริการกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการฯ ในวันที่มีการเรียนการสอน จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ นำส่งคำขอมายังสำนักวิทยบริการในวันจันทร์และวันอังคาร 

รับทรัพยากรสารสนเทศ    วันเสาร์ ถัดไป

ระยะเวลาดำเนินการ          1 สัปดาห์

 

2. การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

-  คืนด้วยตนเอง    นิสิตสามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทย

บริการได้ทันทีที่ช่องรับคืนหนังสือ หรือหากเป็นสื่อโสตทัศน์ ให้นำคืนที่บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คืนผ่านแบบฟอร์มบริการยืม – คืน  นิสิตสามารถใช้บริการคืนผ่าน

แบบฟอร์มยืม–คืนได้  โดยให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มการคืนได้ครบถ้วนและถูกต้อง ดังนี้ วันที่คืน  ชื่อ-สกุล  รหัสประจำตัว  ศูนย์บริการ  ระบุ(ยืม/คืน)  เลขที่บาร์โค้ตหนังสือ(จำนวน 14 ตัว  และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลงชื่อรับคืน   จากนั้นให้นิสิตเก็บสำเนาแบบฟอร์มบริการยืม –คืน ไว้เป็นหลักฐาน  และส่งต้นฉบับแนบมากับทรัพยากรสารสนเทศที่คืนกับเจ้าหน้าที่  พร้อมกับมัดติดให้แน่นเพื่อกันการหลุดหาย

 

3. บริการสำเนาบทความผ่านอินเทอร์เน็ต

                                                เป็นบริการสั่งสำเนาบทความวารสารที่มีให้บริการในสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นนิสิตหรืออาจารย์  จาศูนย์บริการการศึกษามาหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชึ่งสำเนาบทความได้ครั้งล่ะไม่เกิน 5 บทความ/คน

                                                การการสมัครใช้บริการ   กรอก แบบฟอร์มทะเบียนษมาชิกได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนำส่งสำนักวิทยบริการเพื่อดำเนินการสมัคร สมาชิกให้  หรือบริการสารสนเทศทางไกล  ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ(ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                                การใช้บริการ  เพียงท่านสืบค้นจาก Web OPAC ของสำนักวิทยบริการ พบบทความที่ต้องการและมีลิงค์ “สั่งสำเนาบทความ”  สามารถคลิกสั่งสำเนาได้  และจะต้องใส่ Loginและ password  ที่ได้จากการสมัครสมาชิกแล้ว  จากนั้นรอรับเอกสารจากที่ได้ระบุการตรวจรับเอกสารในสัปดาห์ต่อไป

                                                อัตราค่าบริการ   ค่าสำเนาเอกสารแผ่นล่ะ 0.50 บาท(ตามอัตราค่าถ่ายเอกสารจริง)  ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หน้าล่ะ 5  บาท 

                                                ระยะเวลาในการดำเนินการ   1  สัปดาห์

การรับเอกสาร   เช่นเดียวกับบริการยืมผ่านแบบฟอร์มบริการจัดส่ง

เอกสารระหว่างหน่วยบริการ (document delivery)  กล่าวคือจะนำส่งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ขอใช้บริการพร้อมกับชำระค่าบริการ

                               

                ทั้งนี้ ปัจจุบัน สำนักวิทยบริการได้จัดบริการสารสนเทศแก่ศูนย์บริการการศึกษาทั้งหมด  16  แห่ง  ได้แก่

 

1.  ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี
2.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
3.  ศูนย์บริการวิชาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
4.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
5.  ศูนย์บริการวิชาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
6.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดยโสธร
7.  ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
8.  ศูนย์บริการวิชาการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
9.  ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอพรเจริญ  จังหวัดหนองคาย
10.  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
11.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
12.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์
13.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย์
14.  โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้  อำเภอประทาย จังหวัดนคราชสีมา
15.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอชุมแพร  จังหวัดขอนแก่น
16.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดสกลนคร

ติดต่อประสานงาน สำนักวิทยบริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel.  0-4375-4322-40 ต่อ 2437, 6072
E-mail : arecmsu@hotmail.com , arecmsu@gmail.com บุคลากร นางสาวน้ำลิน เทียมแก้ว บรรณารักษ์  ต่อ 2437 email: rinscience@hotmail.com นายชวฤทธิ์ วงค์สุวรรณ์ บรรณารักษ์   ต่อ 6072 email: chavarit_w@hotmail.com ติดต่อศูนย์บริการการศึกษา บริการสารสนเทศทางไกล ม.มหาสารคาม จำนวน 16 ศูนย์ (.pdf)© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.