ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

  บทความทั้งหมด/ค้นหา
บริการยืม-คืน
โดย จีรกาญจน์ เต็มพรสิน เมื่อ 15:16 28/ตุลาคม/2552    

บริการยืม – คืน

ให้บริการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ แก่ผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แก่หนังสือภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ ส มาชิกต้องยืมด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน

สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศและค่าปรับ

อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ยืมได้ไม่เกิน 20 รายการ : 1 ภาคการศึกษา
ข้าราชการ หรือพนักงาน ยืมได้ไม่เกิน 15 รายการ : 7 วัน
ลูกจ้าง ยืมได้ไม่เกิน 10 รายการ : 7 วัน
นิสิตระดับปริญญาเอก ยืมได้ไม่เกิน 20 รายการ : 15 วัน
นิสิตระดับปริญญาโท และนิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตยืมได้ไม่เกิน 15 รายการ : 7 วัน
       กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน ยืมได้ไม่เกิน 15 รายการ : 14 วัน
นิสิตระดับปริญญาตรี หรือต่ำกว่าปริญญาตรี หรือโปรแกรมอื่นๆ ยืมได้ไม่เกิน 10 รายการ : 7 วัน
       กรณีนิสิตนอกที่ตั้งห้องเรียน ยืมได้ไม่เกิน 10 รายการ : 14 วัน
สมาชิกบุคคลภายนอก ยืมได้ไม่เกิน 10 รายการ : 7 วัน
สมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ยืมได้ไม่เกิน 3 รายการ :  7 วัน

ค่าปรับหนังสือส่งเกินกำหนด 5 บาท / เล่ม / วัน 
ค่าปรับหนังสือสำรองเกินกำหนด  10 บาท / เล่ม / วัน

บริการยืม-คืน กรณีพิเศษ


ให้บริการยืม - คืน เป็นกรณีพิเศษสำหรับทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ เช่น หนังสืออ้างอิง วารสาร จุลสาร เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่จำเป็นเช่น การนำไปสแกน การถ่ายเอกสารสี โดยกำหนดให้ส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดบริการ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 

บริการยืมต่อ

เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้สามารถยืมสารสนเทศต่อได้ 1 ครั้ง ด้วยตนเอง โดยผ่าน Web OPAC หรือสามารถนำมายืมต่อที่เครื่องยืม-คืน อัตโนมัติ

ยกเว้น กรณีทรัพยากรสารสนเทศนั้นถูกจอง สำนักวิทยบริการจะให้สิทธิแก่ผู้จองยืมก่อน ใช้บริการยืมต่อ

บริการหนังสือสำรอง

เป็นบริการพิเศษสำหรับอาจารย์ที่เปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา สามารถ สั่งหนังสือ ภายในสำนักวิทยบริการเพื่อจัดเป็นหนังสือสำรองให้นิสิตยืมได้ โดยนิสิตสามารถยืมได้เพียง 1 วัน เพื่อหนังสือจะหมุนเวียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน
ใช้บริการสำรองหนังสือ

บริการจองหนังสือ

กรณีที่ผู้ใช้บริการตรวจสอบแล้วว่าหนังสือที่ต้องการยืมมีผู้อื่นยืมไป สามารถแจ้งความจำนงขอจองหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้ผ่าน OPAC / Web OPAC และติดต่อขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ภายใน 2 วันนับจากวันที่ระบุไว้ หากเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และจะนำหนังสือกลับขึ้นชั้นตามปกติ

ใช้บริการจองหนังสือผ่าน Web OPAC

บริการเรียกคืนหนังสือ

กรณีหนังสือจองที่ผู้ใช้บริการขอจองไว้มีกำหนดส่งเป็นระยะเวลานาน สำนักวิทยบริการมีบริการเรียกคืนหนังสือรายการนั้น ๆ ให้หากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นใช้เร่งด่วน ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.