ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
 

  


 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/โปรแกรม

 

1. แบบฟอร์มกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary loan application)

2. แบบฟอร์มกรอกขอเลข ISBN (ISBN Request form)
3. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับนิสิตใหม่ (Application form for new student)
4. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Membership application form for MSU staff)
5. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกห้องสมุด ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET member application form)
6.แบบฟอร์มขอมีบัตรสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET membership card) 
7. แบบฟอร์มขอใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (Information resource delivery service form)
8. แบบฟอร์มขอรับบริจาคหนังสือ (Book donation form)

9. แบบฟอร์มสารสนเทศทางไกล (Information service form)

10. แบบฟอร์มสมัครสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจังหวัดมหาสารคาม (MALINET membership Application form)
11. แบบฟอร์ขอใช้บริการหนังสือกำลังดำเนินการ (On process book service form)
12.แบบฟอร์มขอใช้วารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา (Back Issue of Journal & Nemepaper Service Form)
13.แบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารชั้นปิด ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร (Closed Attach Documents Service Form)
14. แบบฟอร์มขอใช้จุลสาร (Pamphlet Service form)

ไปยังหัวข้อบทความ  

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.