ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลออนไลน์
กลับ

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คู่มือ
1 ABI Inform Complete
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่างๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
(ใช้ได้ 1 พย.57- 31 ต.ค. 58)

 
 
2 Academic Search Complete
เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และคลอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดในโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1887 ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์,ชีววิทยา,เคมี,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร์,การศึกษาชาติพันธุ์&วิฒนธรรม,ภูมิศาสตร์,กฏหมาย,วัศดุศาสตร์,คณิตศาสตร์,ดนตรี,เภสัช,ฟิสิกส์,จิตวิทยา,ศาสนาและเทววิทยา,สัตวแพทยศาสตร์,สตรีศึกษา,สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ
(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.58)

 
3 Access Engineering
ฐานข้อมูลทางด้านวิชาการ วิศกรรมศาสตร์ Biomedical - Business Skill - Chemical - Civil - Communication - Electrical - Energy - Petroleum - Environment - Industrial Software มี ebook จำนวน 443 เล่ม วีดิโอ กราฟ แผนที่ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

     
4 Access Medicine
เป็นฐานข้อมูล e-Books ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill’s ที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรศาสตร์ สูติศาสตร์ อายุรเวทศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน การประเมิน วินิจฉัย อาการของโรค การรักษา การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติ และข้อมูลของยารักษาโรคมากกว่า 51,000 รายการ รวมทั้งมีแบบทดสอบเพื่อการประเมินความรู้โดยตนเอง ซึ่งให้รายละเอียดเนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มพร้อมทั้งภาพประกอบ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์แบบพกพา (PDA) ได้ และสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ เพราะเป็นการสืบค้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักพิมพ์โดยตรง (Remote Server)
(ใช้งานได้ถึง 31 ธค.58)

   
 
5 American Chemical Society Journal (ACS)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Journals)ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
(1 พ.ย.57-31 ธ.ค.58)

 
6 Business Source Complete
เอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการสาขาธุรกิจ การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชี เช่น Harvard Business Review, Journal of Management, Review of Economics & Statistics, Academyof Management Review รวมทั้งงานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์ธุรกิจอื่นๆ เช่น Business Week, Forbes, Fortune, American Banker นอกจากนี้ยังมีศัพท์ทางการเงินจาก Wall Street Words โดยวารสารที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป *มีประมาณ 2,350 ชื่อจากทั่วโลก สำหรับเอกสารฉบับเต็มมีประมาณ 1,685 ชื่อ
(จัดซื้อโดยคณะบัญชีฯ ใช้งานได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2558)

 
   
7 CINAHL Plus with FullText
เป็นฐานข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและคลอบคลุมสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขมากที่สุด สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มกว่า 770 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังถึง 1937 จึนถึงปัจจุบัน
ใช้งานภายนอกมหาวิทยาัลัย ไปที่ http://search.ebscohost.com
UserID : msu
Password : library
ใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2556

   
 
8 Computers & Applied Sciences Complete
คลอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล 1996-ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย เป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมสมัยใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมข้อมูลฉบับเต็มจากวารสาร 1,020 ชื่อเรื่อง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทฤษฏีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ
(1 ม.ค.57-31 ธ.ค.58)

     
9 Digital Library (ACM)
เป็นฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1985 - ปัจจุบัน
(1 พ.ย.57-31 ต.ค.58)

   
10 EBSCO Discovery Service Plus Fulltext
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่นศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ
(ใช้ได้ 1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)

 
11 Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ รวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
(1 มค.58 - 31 ธค.58)

 
   
12 EMERALD Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี กฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเชีย ประวัติศาสตร์การจัดการ บทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการค้าปลีกและการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การกำกับดูแลกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ
(1 ม.ค.58- 31 ธ.ค. 58)

 
 
13 H.W. Wilson (12 Subject)
ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชาได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Science, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science
(1 มค.58 - 31 ธค.58)

14 IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูลคือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE) และ The Institute of Engineering and Technology(IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
(1 พ.ย.56-31 ต.ค.58)

   
15 ISI Web of Science
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุม สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 9,200 รายชื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน
(1 พย.57 - 31 ตค.58)

 
16 karger journal
ฐานข้อมูลวารสารด้านการแพทย์จำนวน 94 ฉบับ ตั้งแต่ปี 1998-2012
ใช้งานได้ถึง 31 มีค. 2557

   
 
17 MiC E-Library
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวจากสำนักพิมพ์มติชน (News Clipping Online) ที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 17 ปี จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 12 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง ล็อกอิน MSU01 / รหัสผ่าน MSU01 ใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2559

 
   
18 ProQuest Dissertations & Theses
เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกฉบับเต็ม (Fulltext) ของสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้นแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
(1 พ.ย.56-31 ต.ค.58)

19 Science Direct
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือ วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1995-ปัจจุบัน
(1 มค.58 - 31 ธค.58)

20 Scopus
เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา รูปแบบการสืบค้นคล้ายกับฐานข้อมูล Science Direct เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลของ Elsevier Science เช่นกัน เพียงแต่ Scopus จะไม่มีเอกสารฉบับเต็ม แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบใน Scopus เป็นวารสารที่สำนักวิทยบริการ บอกรับในรูปของ E-journal ซึ่งอาจเป็น Science Direct, Springer Link, Blackwell เป็นต้น เมื่อคลิก Link ดังกล่าวแล้วจะสามารถเรียก Full-text ได้ ในส่วน Login และ Password ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนฟรี หรือหากได้ลงทะเบียนกับ Science Direct ไว้แล้ว สามารถใช้ Login และ Password ชุดดังกล่าวกับ Scopus ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ซึ่งรหัสผ่านดังกล่าวจะใช้สำหรับการใช้บริการพิเศษต่างๆของฐานข้อมูล เช่นการบันทึกคำค้น การเตือน (Alerts) เท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเอกสารฉบับเต็ม ใช้งานได้ถึง 30 เมษายน 2559

 
21 Springer Link -Journal
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คลอบคลุมวารสารด้านชีวการแพทย์ (Biomedical and Life Science), ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์(Business and Economics) เคมีและวัสดุศาสตร์ (Chemistry and Material Sciences), วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science), วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Earth and Environmental Science), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities, Social Science and Law), คณิตศาสตร์ (Mathematics), แพทยศาสตร์ (Medicine) และ ฟิสิกส์(Physics& Astronomy)จำนวน1,130 ชื่อ ปี 1997- ปัจจุบัน
(1 พ.ย.56-31 ต.ค.58)

22 UpToDate
ฐานข้อมูลด้านการแพทย์ ใช้งานได้ถึง 31 ธันวาคม 2559

   
   [แสดง 22/22 รายการ]