ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 ฐานข้อมูล
Free Databases
กลับ

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คู่มือ
1 Aardvark
แหล่งข้อมูล Online portal สำหรับผู้ประกอบวิชาชีบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และการจัดการความรู้ ที่น่าสนใจ ได้แก่ Asian Databases ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำนวนกว่า 500 ฐานข้อมูล

       
2 Agricola Online Access
เป็นฐานข้อมูลด้านการเกษตร หนังสือ วารสาร วีดิทัศน์ และจาก NAL และหน่วยงานความร่วมมืออื่น สืบค้นได้จากชื่อบทความวารสาร รายงาน book chapters และดูดรรชนีวารสารใน AGRICOLA

       
3 ALA: American Library Association
เป็นเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน ให้บริการบทความทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งบางส่วนมีเนื้อหาเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

       
4 American Chemical Socity
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี

       
5 Arxiv.org E-Print Archive
ระบบสืบค้นเอกสารทางวิชาการ (e-print service) สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา

       
6 BioMed Central
เป็นฐานข้อมูลวารสารทางการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จาก 197 ชื่อเรื่องวารสาร บางบทความให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) และบางชื่อเรื่องให้ข้อมูลเฉพาะบทคัดย่อ (Abstract) เท่านั้น

       
7 ChemBioFinder
ให้ข้อมูลด้านเคมีและชีววิทยา

       
8 DIRLINE : National Library of Medicine and National Institutes of Health
เป็นเว็บไดเร็กทอรี่ที่แสดงรายชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       
9 DOAJ
เว็บไดเร็กทอรี่รายชื่อวารสารที่ให้เอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ฟรี ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัย ปัจจุบันมีไดเร็คทอรี่รายชื่อวารสารอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 3,824 ชื่อเรื่อง และมีบทความจำนวน 249,636 ชื่อเรื่อง

       
10 Energy Citations Database (ECD)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ทางด้านพลังงาน (1948-ปัจจุบัน)

       
11 ERIC (Educational Resources Information Center)
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีมากกว่า 1.2 ล้านรายการจากบทความวารสารและสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บางบทความมีลิงค์ของ Full Text ให้ด้วย ในฐานข้อมูล ERIC มีสารสนเทศได้แก่ บทความวารสาร หนังสือ รายงานวิจัย รายงานประชุม รายงานเชิงปฏิบัติการ และรายงานความร่วมมือ/นโยบาย

       
12 European Patents
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

       
13 free medical journals
เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารทางการแพทย์ จำนวน 66,274 ชื่อเรื่อง จากวารสาร 630 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นได้ฟรี ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text) ตรวจสอบค่า Impact Factor ได้ และสมัคร Journals Alert รับแจ้งเตือนบทความใหม่ทางอีเมล์ฟรี

       
14 Ingenta
เป็นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี มีเอกสารที่เป็น Full Text จำนวน 25,643,957 ชื่อเรื่องจากบทความวารสาร หนังสือ และรายงานการประชุมเป็นต้น หรือสืบค้นจากสำนักพิมพ์จำนวน 31,953 แห่ง ต้องสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถอ่าน Full Text ได้ แต่บางชื่อเรื่องสามารถอ่าน Full Text ได้

       
15 IOP : Electronic Journals
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็มรูป (Full Text)

       
16 IOP : Institute of Physics
เป็นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ IOP ที่รวบรวมบทความวารสาร นิตยสาร ทางด้านฟิสิกส์ และเว็บไซต์ของชุมชนนักฟิสิกส์ ผลการสืบค้นที่ได้ให้ข้อมูลสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

       
17 Issues in science & Technology Librarianship
เป็นบทความวารสารภาษาต่างประเทศทางบรรณารักษศาสตร์ด้านเทคโนโลยี ในลักษณะที่เป็นสาระสังเขป (Abstract) และเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)

       
18 iToc
ฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการบรรณานุกรม จำนวนมากกว่า 13 ล้านระเบียน จากวารสารประมาณ 20,000 รายชื่อ รวมถึงรายงานการประชุม

       
19 Knovel
เป็นฐานข้อมูลรายงานเอกสารทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จากสำนักพิมพ์ และชุมชนคนทำงานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

       
20 Librarian's Index
ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ที่สามารถสืบค้นสารสนเทศทุกสาขาวิชา และสมัครรับจดหมายข่าวเพื่ออัพเดทข่าวสารได้ฟรี

       
21 MedlinePlus
ฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ สืบค้นข้อมูล ได้แก่ หัวข้อทางสุขภาพ 750 เรื่อง ยารักษาโรค สารานุกรมแพทย์ พจนานุกรม ข่าวสารสุขภาพและประกาศ แหล่งบริการสุขภาพ หน่วยงานแพทย์ ห้องสมุด และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแพทย์

       
22 Medwell Journals
เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารออนไลน์จากจำนวน 34 ชื่อเรื่อง ที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์เกษตร สัตวศาตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ธุรกิจและการจัดการ วิทยาศาสตร์โลก วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมศาสตร์ อณูวิทยา ผลการสืบค้นข้อมูลให้บทคัดย่อและ Full Text

       
23 National Human Genome Research Institute
ฐานข้อมูลเว็บไดเร็กทอรี่ ให้เนื้อหาสาขาวิชา กฎหมาย การเมือง สาธารณสุข การศึกษา และอาชีพ

       
24 National Science Foundation
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การศึกษา และเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จะเป็น fulltext และสาระสังเขป

       
25 OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center
ให้ Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม

       
  1 [2]   [แสดง 25/38 รายการ]