ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext ) จาก WebOPAC ไม่ได้

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารฉ...
ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext ) จาก WebOPAC ไม่ได้
ผู้โพสท์
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
13:51 29 ธ.ค. 53 

1. เอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext)  ของสำนักวิทบริการ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัญหาพิเศษ ศิลปะนิพนธ์ ทั้งปริญญาตรี โท เอก  ตลอดจนงานวิจัและผลงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีนโบาให้เปิดให้บริการแบบเต็ม เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการและบริการการศึกษาตลอดชีวิต

2. การเข้าใช้งาน ไม่ต้องสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลด

3. ใช้โปรแกรม  Adobe Acrobat Reader V.8  ขึ้นไป สำหรับเปิดอ่าน

4. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานต้องไม่มีโปรแกรมช่วดาวน์โหลด และ/หรือโปรแกรมช่วในการอ่านอื่นร่วมด้ว

5. กรณีไม่สามารถทำได้ด้วตัวเองสำนักวิทบริการจัดบริการ “สำเนาซีดีวิทานิพนธ์ฉบับเต็ม” ไว้บริการ    ชื่อเรื่องละ 50  บาท  (ออกใบเสร็จของมหาวิทยาลัย) ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้ง 2 หน่วบริการ

6. หากเป็นนิสิตห้องเรีนต่างจังหวัด สามารถกรอกคำขอใช้บริการ "บริการจัดส่งเอกสาร (DD)" ผ่านระบบออนไลน์มาที่
     - http://202.28.32.115/isc/  โดย login: msu / password: msu  
     - กรอกราการที่ต้องการ และระบุข้อมูลผู้ใช้บริการที่ช่องหมาเหตุ ให้ชัดเจนค่ะ
     - ชื่อเรื่องละ 50  บาท  (ออกใบเสร็จของมหาวิทยาลัย)

7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ arecmsu1@hotmail.com , arecmsu2@hotmail.com  หรือ  library@msu.ac.th  โทรศัพท์  043-754322 ต่อ 2405, 2537

 หมายเหตุ  หากเป็นฐานข้อมูล TDC ที่อู่ สกอ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์เลยค่ะ แต่ต้องมี E-mail นะคะ

   [แสดง 1/1 รายการ]
ชื่อหัวข้อ ตอบ:ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ( Fulltext ) จาก WebOPAC ไม่ได้
ผู้โพสท์
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
18:49 25 เม.ย. 54 

 

  • ขอแก้ัไข e-mail ติดต่อนิดหนึ่งค่ะ
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  arecmsu1@hotmail.com, arecmsu2@hotmail.com  หรือ library@msu.ac.th 
  • โทรศัพท์  043-754322 ต่อ 2405, 2537
   [แสดง 1/1 รายการ]

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารฉ...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.