ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ต้องการยืมหนังสือต่อต้องทำอย่างไรบ้าง?

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ต้องการยืมหนังสื...
ชื่อหัวข้อ ต้องการยืมหนังสือต่อต้องทำอย่างไรบ้าง?
ผู้โพสท์

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
09:15 14 มิ.ย. 53 

 

การยืมต่อ  (Renew) ออนไลน์และการตรวจสอบประวัติการยืม

การยืมต่อ  (Renew) ออนไลน์

     หมายถึง การต่ออาุการืมทรัพากรสารสนเทศ ที่ถูกืมออกจากห้องสมุดผ่าน WebOPAC โดไม่ต้องนำทรัพยากรสารสนเทศนั้นมาทำการยืมต่อที่ห้องสมุด

การตรวจสอบประวัติการืม

     หมายถึง  การตรวจสอบประวัติการืมของตนเองเพื่อดูราการที่ืม วันกำหนดส่ง หรือดูค่าปรับที่ค้างชำระ โดดำเนินการผ่าน WebOPAC จากเว็บไซต์สำนักวิทบริการ หรือจากเครื่องสืบค้น WebOPAC

เงื่อนไขการืมต่อ

1. การยืมต่อสามารถดำเนินการผ่าน WebOPAC ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2. ควรทำการยืมต่อก่อนถึงวันครบกำหนดส่ง 1 วัน หรือภาในวันครบกำหนดส่ง

3. ระบบจะเพิ่มวันืมต่อให้อีก 7 วัน

4. หากมีผู้ใช้บริการอื่นต้องการใช้บริการ สำนักวิทบริการ สามารถเรีกคืน ( Recall ) จากท่านมาให้ผู้ใช้บริการที่จำเป็นได้ แล้วจึงนำส่งให้ท่านตามเดิม

กรณีไม่สามารถืมต่อได้

1. ทรัพากรสารสนเทศราการที่ต้องการยืมต่อเกินกำหนดส่งและมีค่าปรับค้างชำระ

2. ทรัพากรสารสนเทศถูกจองโดผู้ใช้บริการอื่น

3. บัตรสมาชิกหมดอายุ

 

ขั้นตอนการืมต่อ (Renew) ออนไลน์

     1) จากหน้าจอของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ด้านบนมีข้อความ "ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม" หรือ link  : http://lib3.msu.ac.th/patroninfo

     2. ระบบจะให้ใส่ข้อมูลของสมาชิก ดังนี้

               1) ใส่ชื่อ-สกุล (ไม่ต้องมีคำนำหน้า
               2) หมายเลขบาร์โค้ดที่ด้านหลังบัตรนิสิต (บัตรสมาชิกห้องสมุด)  14 ตัว
               3) รหัส PIN 4 ตัว
               4) กดปุ่ม  Submit  เพื่อเข้าสู่ระบบ

      3) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว  ระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิก  ถ้าต้องการืมต่อ ให้คลิกราการที่ืมออก (Items currently checked out)

      4) ระบบจะแสดงรายการยืมออก  ให้คลิกเลือกราการที่ต้องการืมต่อลงในช่อง สี่เหลี่มด้านหน้าราการที่ืม

            - กดปุ่ม Renew selected items  เพื่อืนันการืมต่อเล่มที่เลือก หรือ

            - กดปุ่ม Renew all หากต้องการืมต่อทุกเล่ม

     5) ระบบจะเพิ่มวันืมให้อีกตามสิทธิ์การืม

          มาเหตุ หากทำการืมต่อสำเร็จ  วันที่กำหนดส่ง DUE ต้องเปลี่นไปจากเดิมนะคะ อย่าลืมสังเกตด้ว

 

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ต้องการยืมหนังสื...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.