ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU

ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะยืมได้หรือไม่

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ยังไม่ได้ลงทะเบี...
ชื่อหัวข้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียน จะยืมได้หรือไม่
ผู้โพสท์
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์
08:30 5 พ.ย. 55 

 

          ก่อนอื่น .. ขอเรีนให้ทุกท่านทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามาใช้บริการสำนักวิทบริการได้ตลอดเวลาที่เปิดบริการภาใต้กฎระเบีบที่มีอู่และมีการยืดหยุ่นเสมอค่ะ โดเฉพาะ การเข้ามาใช้ฟรีไม่เสีค่าเข้าใช้บริการ  ซึ่ง อาจจะมีบางแห่งหรือหลาแห่ง ที่ยังเก็บค่าเข้าใช้บริการอูู่่

          การตรวจสอบว่า สมาชิกท่านไหนืมได้ืมไม่ได้ ทางสำนักฯ จะตรวจสอบจากระบบทะเบีนของมหาวิทยาลัยว่ามี"สถานภาพสมบูรณ์หรือไม่ ควบคู่กับ "ท่านลงทะเบีนเรีนในภาคเรีนถัดไปหรือัง"  ทั้งนี้เนื่องจาก เป็นการบริหารความเสี่งที่อาจจะเกิดความเสีหาแก่ทรัพ์สินของทางราชการ ค่ะ ซึ่งการตรวจสอบก็เป็นไปตามกระบวนงานและระเบีและหรือ ประกาศมหาวิทยาลัย ว่า

 

...ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิืมทรัพากรสารสนเทศ ได้แก่                                                             

                     (๑) บุคลากร
                     (๒) นิสิตที่ลงทะเบีนเรีนในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือนิสิตที่มีคณบดีหรืออาจาร์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
                     (๓) นักเรีนที่ลงทะเบีนเรีนในภาคการศึกษาปัจจุบันหรือนักเรีนที่มีผู้อำนวการโรงเรีนหรือครูประจำชั้นเป็นผู้รับรอง
                     (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
                     (๕) สมาชิกสมทบ
                     (๖) สมาชิกข่างานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
                     (๗) สมาชิกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

               .....

          แนวทางให้บริการกับสมาชิกที่ังไม่ได้ลงทะเบียน

             1. ใช้บริการถ่าสำเนา ของร้านถ่าเอกสาร ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ที่มีให้บริการถ่าในสำนักวิทบริการ

              2. ทำหนังสือรับรองการเป็นนิสิต จากอาจาร์ผู้ควบคุมวิทานิพนธ์ หรือคณบดี หรือผู้อำนวการโรงเรียน  เสนอต่อผู้อำนวการสำนักวิทบริการ อนุมัติ จะทำการืมได้ค่ะ

         ****  หากลงทะเบีนเรีนแล้ว รีบมาต่ออาุสมาชิกทันที แล้วท่านจะืมได้ปกตินะคะ ****

                             จึงขออภัและเรีนเชิญใช้บริการได้ทั้ง 2 หน่วบริการค่ะ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

หน้าหลัก >> หมวด คำถามพบบ่อย >> หัวข้อ ยังไม่ได้ลงทะเบี...

© 2009 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2017. All Rights Reserved.