สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 20 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเร..
   ระพีพร ภานุวัฒน์เจริญ / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full92/..]
การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิง ..
   เบญญา ศรีดารา / 2545
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full13/..]
การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยา..
   เบญญา ศรีดารา / 2545
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full13/..]
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรร..
   สุปรานี สตารัตน์ / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full78/..]
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องระบบนิเวศกลุ..
   นิตยา เริงสุขเกษม / 2013
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มสา..
   ธัญญลักษณ์ โพธิรุกข์ / 2007
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full138..]
การพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แ..
   ทรงจิต สมุทรเขต / 2547
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full62/..]
การพัฒนาแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด..
   สุนันทา เสนาะเสียง / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full91/..]
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระก..
   อรทัย แก้วหย่อง / 2007
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full118..]
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระก..
   มาลินี ไชยวัฒนนันท์ / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full79/..]
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง สารเคมีท..
   กิตติยา กันธรส / 2547
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full36/..]
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง สารเคมีท..
   กิตติยา กันธรส / 2547
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full36/..]
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
  1 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.