สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 40 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ การอ่าน การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การใช้กลวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อควา..
   ชมภูนุช เกตุแก้ว / 2550
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full123..]
วจ 420.702
ช44ก 
การใช้สื่อเอกสารจริงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนั..
   ดรินมาธ มูลสุข / 2010
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full179..]
วจ 420.7
ด47ก 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเครา..
   ปิติมาส จิ๋ววิเศษ / 2012
วจ 420.702
ป72ก 
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษการคิดวิเคราะห์..
   มุจลินท์ ศรีจันทร์ / 2013
วจ 420.7
ม72ก 
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเครา..
   พัชชา กรีรัมย์ / 2012
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.702
พ62ก 
การเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษความมั่นใจในการใ..
   วราภรณ์ อุปทอง / 2011
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.702
ว46ก 
การเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านการอ่..
   ธนาภา ภูจันหา / 2012
วจ 420.702
ธ36ก 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ..
   ปราณี ชินกลาง / 2537
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full116..]
วจ 425.20702
ป46ก 
การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถ..
   ชุติมา วันท่าค้อ / 2011
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.7
ช73ก 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึ..
   บุญยวีร์ สิมมา / 2013
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.702
บ72ก 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษหน่วยก..
   เบญจมาภรณ์ ใจหาญ / 2012
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.704
บ82ก 
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แ..
   มธุรส ชมดี / 2012
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
วจ 420.702
ม37ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 [4]   [แสดง 12/40 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2014. All Rights Reserved.