สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
การเปรียบเทียบผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับการเรียนตามคู่ม..
   วีรยา สิงห์อาจ / 2550
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full125..]
การเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดชั้นประถมศึกษาปีที..
   พิมพ์พิชชา ธรรมวงษ์ / 2012
   Fulltext FULLTEXT (Use Adobe Reader) [http://khoon.msu.ac.th/fulltex..]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการผันอักษรสามหมู่และชนิดขอ..
   ทิพวรรณ อุเทศ / 2549
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full108..]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องการสะกดคำตามมาตราตัวสะกดกลุ่..
   วิไลวรรณ รักสนิท / 2007
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full136..]
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมการอ่านเพื่อจับใจความโดยใช้แผนผังความค..
   รวีวัลย์ เมฆจรัสกุล / 2548
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full92/..]
การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนเรื่องคำราชาศัพท์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ..
   รุ่งนภา อ่อนละมูล / 2010
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full177..]
ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบน..
   รัตนา วิตะบุตร / 2011
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full180..]
ผลการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบทเรียนเรื่องนิทานอีสปสำหรับฝึกทักษะ..
   สมใจ กรึกโคกสูง / 2009
   Fulltext FULLTEXT (Use Acrobat Reader) [http://khoon.msu.ac.th/full160..]
ผลการค้นหา เลขเรียก/QR
   [แสดง 8/8 รายการ]

ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.