สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 สืบค้นข้อมูล
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง โกศล มิตรพระพันธ์
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง โกศล มิตรพระพันธ์
 ชื่อเรื่อง
เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 / วิทยานิพนธ์ ของ โกศล มิตรพระพันธ์
 พิมพ์ลักษณ์ 2540.
 เลขเรียก วจ 507.04 ก95จ
 รูปเล่ม 254 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
 หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์--ทัศนคติ--วิจัย
 หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย
 ISBN 9745414697
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 507.04 เธ95เธˆ    LIB USE ONLY


ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นนี้ เป็นข้อมูลแนะนำซึ่งแยกออกมาจากฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หากต้องการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรทั้งหมดของห้องสมุด กรุณาคลิกที่นี่© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.