ไม่สามารถหาวัสดุสารสนเทศ ID นี้ได้ ($ID)"; exit; } else { ?>
Marc Display : E-mail record ">
',$b); $b=$b[1]; $b=explode('',$b); $b=$b[0]; echo "
".$b."

"; //} if (barcodeval_get("display_dublinrelatebib")=="yes") { include("dublin.relatebib.php"); } if (barcodeval_get("bookcomment_isenable") == "yes") { include("./member/inc.bookcomment.php"); }; if (getval("_SETTING","display_biblabelatupac")=="yes") { ?>