ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง วิลาวัลย์ เจริญพงศ์
 ชื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิพากษ์ กับความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 / วิทยานิพนธ์ ของ วิลาวัลย์ เจริญพงศ์
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 153.42 ว74ค
 รูปเล่ม 199 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง นักเรียนมัธยมศึกษา--อุดรธานี--วิจัย
 หัวเรื่อง การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ความคิดและการคิด--วิจัย
 ISBN 9749788400
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 153.42 เธง74เธ„    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 153.42 เธง74เธ„ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 153.42 เธง74เธ„ c.4  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 153.42 เธง74เธ„ c.5  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิลาวัลย์ เจริญพงศ์]


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.