ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ชุติมา วันท่าค้อ
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ผังกราฟฟิก / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ชุติมา วันทาค้อ
 พิมพ์ลักษณ์ 2554
 เลขเรียก วจ 420.7 ช73ก
 รูปเล่ม 165 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับบถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสตูรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การอ่าน--วิจัย
 หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Adobe Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  เธงเธˆ 420.7 เธŠ73เธ    ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.