ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง เรืองรุ้ง แก้วหย่อง
 ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการพิมพ์ดีดไทยระหว่างนักศึกษาที่ เรียนโดยวิธีการร่วมมือแบบ STAD กับการเรียนแบบปกติ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ เรืองรุ้ง แก้วหย่อง
 พิมพ์ลักษณ์ 2547.
 เลขเรียก วจ 652.3 ร82ก
 รูปเล่ม 197 แผ่น ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (กศ.ม. หลักสูตรและการสอน) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.
 หัวเรื่อง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ--นักศึกษา--วิจัย
 หัวเรื่อง แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง การพิมพ์ดีด--แผนการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง การพิมพ์ดีด--การศึกษาและการสอน--วิจัย
 ISBN 9742874239
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Sirindhorn C. Floor 2  เธช 652.3 เธฃ82เธ    LIB USE ONLY
 Research Floor 4  เธงเธˆ 652.3 เธฃ82เธ c.3  ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 652.3 เธฃ82เธ c.4  ON SHELF

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [เรืองรุ้ง แก้วหย่อง]


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.