ยืมต่อและตรวจสอบประวัติการยืม
หน้าหลัก เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ ประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายความร่วมมือ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย MSU
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม

Marc Display ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง กนกวรรณ ภิญโญศรี
 ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระหว่างโปรแกรมบทเรียนบนเครือข่าย กับการเรียนแบบปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสร้างสรรค์ทางกิจกรรมเข้าจังหวะและเจตคติของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / วิทยานิพนธ์ ของ กนกวรรณ ภิญโญศรี
 พิมพ์ลักษณ์ 2552.
 เลขเรียก วจ 371.334 ก32ก
 รูปเล่ม 129 แผ่น ; 30 ซม.
 หมายเหตุ ฉบับถ่ายเอกสาร
 หมายเหตุ วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา) -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552.
 หัวเรื่อง กิจกรรมเข้าจังหวะ--วิจัย
 หัวเรื่อง การเรียนการสอนผ่านเว็บ--วิจัย
 หัวเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--วิจัย
 หัวเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน--วิจัย
 หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน--วิจัย
 เชื่อมโยง FULLTEXT (Use Acrobat Reader)

LOCATION CALL NUMBER STATUS
 Research Floor 4  เธงเธˆ 371.334 เธ32เธ    ON SHELF
 UDON  เธงเธˆ 371.334 เธ32เธ c.2  ON SHELF


© 2009 สำนักวิทบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัจังหวัดมหาสารคาม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491, Fax. 0-4375-4358
Email :
library@msu.ac.th
 


 Copyright 2015. All Rights Reserved.