ก่อนการส่งข้อความ จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้
1. ท่านแนะนำสั่งซื้อ รายการหนังสือ วารสาร หรือโสตทัศนวัสดุ
2. งานพัฒนาทรัพยากรตอบรับรายการแนะนำสั่งซื้อ
3. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการแนะนำสั่งซื้อกับฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักวิทยบริการ
4. เสนอรายการแนะนำสั่งซื้อผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองสารสนเทศประจำแต่ละคณะ
5. นำรายการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ มาดำเนินการสั่งซื้อ
โดยผ่านศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     1. AREC Board เป็นบริการที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้ใช้บริการทุกท่านโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาห้อง สมุด และเพื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้บริการทุกท่าน
     2. สำนักวิทยบริการ ขอแจ้งให้ผู้ใช้ทุกท่านทราบว่า AREC Board จำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมาเพื่อให้การ ถาม-ตอบ บนกระดานสนทนาตอบปัญหาห้องสมุดได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด
     3. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้ใช้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อ สร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการสนทนาตอบปัญหา
     4. สำนักวิทยบริการ ยินดีรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น หรือตอบข้อปัญหาให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน
     5. กรณีข้อความใดที่กระทำผิดข้อตกลง สำนักวิทยบริการมีสิทธิในการลบหรือยกเลิกข้อความนั้น

ข้าพเจ้ายอมรับในข้อตกลงการใช้งานทั้งหมด

"; } else { if ($replying=="" && $editing=="" ) { ?> "; } } ?>
ชื่อกระทู้
ต้องการส่งข้อความข้อความลงในหัวข้อใด?
ข้อความ
ผู้ส่ง
อีเมล์
ปักหมุดข้อความนี้:
อนุญาตการตอบ:
ซ่อนไว้:
แนบไฟล์
>ข้อมูลการตอบเก่า