ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ปัจจุบันมีการแบ่งกระทรวงและทบวงเป็นเท่าไร และมีกี่กระทรวงและทบวงอะไรบ้างครับ 
  prateep  

คำตอบ

เรียน Prateep 

เขาแบ่งเป็นดังนี้ 

๑. สำนักนายกรัฐมนตรี ๒. กระทรวงกลาโหม ๓. กระทรวงการคลัง ๔. กระทรวงการต่างประเทศ ๕. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖. กระทรวงคมนาคม ๗. กระทรวงพาณิชย์ 
๘. กระทรวงมหาดไทย ๙. กระทรวงยุติธรรม ๑๐. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
๑๑. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ๑๒. กระทรวงศึกษาธิการ ๑๓. กระทรวงสาธารณสุข ๑๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๕ ทบวงมหาวิทยาลัย
มีชัย ฤชุพันธุ์ 

6 พ.ย. 2544 
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .