ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)ของ อปท.

เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์

         ผมอยากทราบว่ากรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ได้ทักท้วงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระเบียบรองรับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว มีแต่ประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอเรียนสอบถามท่านอาจารย์ดังนี้

        1.ประกาศฉบับดังกล่าวมีถือว่าเป็นระเบียบกฎหมายหรือไม่

        2.กรณีถ้าประกาศฯดังกล่าวไม่เป็นระเบียบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือปฎิบัติเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา จะมีแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาให้กับข้าราชการท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบลอย่างไร

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ข้าราชการท้องถิ่น


คำตอบ

๑. ระเบียบก็คือระเบียบ ประกาศก็คือประกาศ ถ้าออกตามกฎหมาย ก็เป็นระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎหมาย  สงสัยอะไรล่ะ

๒. ก็ สตง.เขาท้วงว่าไม่มีระเบียบให้จ่ายได้  กระทรวงมหาดไทยก็ไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วออกระเบียบให้จ่ายได้เสียก็สิ้นเรื่องไปมีชัย ฤชุพันธุ์
31 มกราคม 2556
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .