ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

ขอสอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับ
ข้อกฏหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.2548

ข้อ ๖  "ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใน
ต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้เว้นแต่ผู้นั้น

(๑)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

(๒)  มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจํา
สํานักงานใหมโดยไม่มีหนี้ค้างชําระกับสถาบันการเงิน..."

ข้อ ๑๔  "ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านที่ค้างชําระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจําสํานักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้..."

ข้อ ๑๕  "ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๓ และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ไปรับราชการในท้องที่อื่นซึ่งตนมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ได้"

ข้อเท็จจริง

นายเอก รับราชการบรรจุครั้งแรกที่ เทศบาล ก อำเภอ a จังหวัด A

ต่อมาปี 48 นายเอกได้ย้ายมารับราชการที่เทศบาลแห่งใหม่ เทศบาล ข อำเภอ b จังหวัด B จนถึงปัจจุบัน (ปี 55)

ระหว่างนั้น ปี 51 นายเอกได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทำงานแห่งเดิมคือ เทศบาล ก อำเภอ a จังหวัด A

ข้าพเจ้าอยากทราบว่านายเอกจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ได้หรือไม่ครับ และถ้าได้ ได้ตามระเบียบข้อไหนครับ

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

คำตอบ

ถ้านายเอกมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านสำหรับที่ย้ายมาอยู่แห่งใหม่ (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘) นายเอกก็ย่อมมีสิทธินำค่าเช่าซื้อมาเบิกแทนค่าเช่าได้ 
มีชัย ฤชุพันธุ์
3 พฤษภาคม 2555
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .