ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

คุณสมบัติ นายก อบต
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต. 
ข้อ 3. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต หรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

 

              จากคุณสมบัติข้างต้น อยากเรียนถาม อาจารย์ว่า ถ้าผมเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นบุคคลดังกล่าว ข้างต้น แต่ผมได้เข้าไปทำสัญญาหรือกิจกรรมกับองค์กรท้องถิ่น 

ยังไม่ถึง ห้าปี (และไม่ได้ทุจริตในสัญญาที่ทำนั้น) กรณี เช่นนี้ ผมสามารถลงสมัครเป็นนายก อบต ได้หรือไม่ครับ (ถ้าคุณสมบัติอื่นครบแล้ว)  

   รบกวนอาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

คำตอบ

ถ้าคุณยังไม่เคยเป็น อบต.มาก่อน ก็ไม่เข้าข่ายข้อห้ามดังกล่าว  แต่ถ้าสัญญาที่ทำกับท้องถิ่นนั้นยังมีผลอยู่ เมื่อคุณเข้าไปเป็นแล้ว ก็อาจถูกให้ออกได้

มีชัย ฤชุพันธุ์
24 มกราคม 2552
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .