ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่นปี2545-2546

เรียน   อาจารย์มีชัย

     ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม 2546 มาตรา 57 ซึ่งได้มีข้อห้ามไว้ จำนวน 5 ข้อ นั้น โดยห้ามมิให้กระทำภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระฯจนถึงวันเลือกตั้ง

    กรณีนี้ นายก อบจ.สามารถกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการอนุมัติใช้เงินงบประมาณของอบจ.ได้หรือไม่ จะเข้าข่ายกรณีการให้ สัญญาว่าจะให้ ซึ่งนายก อบจ.มีความประสงค์จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกฯ อีกครั้งหนึ่งด้วย หากอนุมัติโครงการให้ดำเนินการแล้ว จะมีความผิดหรือไม่

คำตอบ

เรียน คน อบจ.

อะไรที่เป็นงานราชการที่เขาเคยทำได้ในยามปกติ เขาก็ยังคงทำได้มีชัย ฤชุพันธุ์
14 กุมภาพันธ์ 2551
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .