ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

สิทธิของบุตรบุญธรรม

ข้าราชการสตรี  สถานภาพโสด  ถ้ารับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อข้าราชการผู้นั้นเสียชีวิต

บุตรบุญธรรม มีสิทธิ์ได้รับอะไรจากทางราชการบ้าง

(เนื่องจากข้าราชการที่มีบุตรหรือคู่สมรส มีสิทธิ์รับเงิน บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยค่าทำศพ

ส่วนข้าราชการโสด เมื่อเสียชีวิต ถ้าบิดา มารดา เสียชีวิตแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับเงินดังกล่างจากทางราชการ ใช่หรือไม่)

ข้าราชการโสด

คำตอบ

ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าทำศพ บุตรบุญธรรมนั้นได้รับสิทธิเช่นเดียวกับบุตรที่แท้จริง

 มีชัย ฤชุพันธุ์
16 มกราคม 2550  
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .