ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ไขปัญหากฏหมาย  

คำถาม

อากรแสตมป์ค่ะ
  

เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอากรแสตมป์ขอเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้ค่ะ 

ข้อเท็จจริง

บริษัท ก (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย) ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัท A (จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเยอรมัน) โดยสัญญาดังกล่าวได้จัดทำขึ้นที่ประเทศเยอรมันและมีการจัดทำเป็นคู่ฉบับ นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวได้มีข้อกำหนดให้ใช้กฎหมายของประเทศเยอรมันบังคับด้วย 

คำถาม

ต้นฉบับของสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวที่อยู่ประเทศเยอรมัน อยู่ในบังคับต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่ 
กรณีที่ต้นฉบับของสัญญาดังกล่าวเก็บไว้ที่เยอรมัน แต่บริษัท ก นำคู่ฉบับของสัญญาเข้ามาในประเทศไทย กรณีนี้ คู่ฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่คะ และหากต้องติดจะต้องติดในอัตราเท่าใด 
จากข้อ 2 หากเอกสารคู่ฉบับต้องติดอากรแสตมป์ มาตรา 110 แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้ต้องแสดงให้เป็นที่พอใจว่าตราสารต้นฉบับนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ดังนั้น กรณีนี้ หมายถึงว่าจะต้องติดอากรแสตมป์ที่เอกสารต้นฉบับที่เก็บไว้ที่เยอรมันด้วยหรือไม่คะ
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

วรวรรณ
โดย วรวรรณ     
08 กุมภาพันธ์ 2548    
 

คำตอบ

เรียน คุณวรวรรณ

      1. การจะต้องติดอากรหรือไม่ ย่อมเป็นไปตามกฎหมายของเยอรมัน แต่ถ้าเมื่อไรนำเข้ามาใช้ในประเทศ ก็เป็นหน้าที่ของคนที่นำเข้ามาคนแรกที่จะต้องติดอากรให้ครบถ้วน

      2. ต้องติดอากรในฐานะคู่ฉบับ

      3. ไม่จำเป็น ถ้าติดอากรที่คู่ฉบับ ตามจำนวนที่ต้องปิดในต้นฉบับ ก็ใช้ได้  เช่นถ้าคู่ฉบับต้องปิดอากร ๑ บาท แต่ต้นฉบับต้องติด ๑๐๐ บาท ถ้าจะนำคู่ฉบับมาใช้ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าต้นฉบับได้ติดอากร ๑๐๐ บาทแล้ว ก็สามารถติดอากรที่คู่ฉบับแทนจำนวน ๑๐๐ บาท ก็ได้

 

 

มีชัย ฤชุพันธุ์       
09 กุมภาพันธ์ 2548      
Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .