ประวัติความเป็นมา
ห้องสมุดภาพและเสียง
ผลงาน
ไขปัญหากฎหมาย
      รวบรวมคอลัมน์ถามตอบกับมีชัย
     ถามตอบกับเว็บมีชัยไทยแลนด์
eBook
     netLibrary
     eBrary
     Kluwer
    IR Web
เว็บไซต์เกี่ยวกับกฎหมาย

ใส่คำสืบค้น  

ประวัติความเป็นมา   

ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2481 สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2504 ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2507 เพื่อศึกษาต่อในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชากฎหมายเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist มลรัฐ เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2509 พร้อมทั้งได้ฝึกงานใน โครงการ Legislative Internship Program ในมลรัฐนี้ด้วย ท่านได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยอดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ ปีพุทธศักราช 2529 ในประเทศได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปีพุทธศักราช 2540 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ทั้งยังได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัย Southern Methodist และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และได้รับรางวัลสังข์เงินจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเกียรติประวัติอีกด้วย

ท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ เริ่มรับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการกรรมการร่างกฎหมาย ด้วยท่านมีความรู้ความสามารถทางกฎหมายเป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทนและความเสียสละ ท่านจึงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมาโดยลำดับ โดยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ ผู้อำนวยการกอง กองยกร่างกฎหมาย กรรมการร่างกฎหมายประจำ ( ระดับ 10) ประธานกรรมการร่างกฎหมาย คณะ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รางวัล "สังข์เงิน " : แด่ผู้พูดด้วยงาน  

รางวัล "สังข์เงิน " : แด่ผู้พูดด้วยงาน

สัญญลักษณ์รูปสังข์นั้นรังสรรค์
เมื่อประสงค์จะสื่อสารประการใด
ส่งสารผ่านสื่อคือความหมาย
สื่อความรักความรู้สึกลึกผูกพัน
    จึงมีรูป "สังข์เงิน" อวดผลงาน
สื่อด้วยค่าของงานอันมากมี

ทุกถ้อยทุกคำนั้นล้ำลึก
แล้งก็เป็นสายน้ำอยู่ฉ่ำใจ
    ทุกคำจำหลักอยู่หนักแน่น
เกียรติยศงดงามคุณความดี
ว่าคือความขาวสะอาดประกาศกล้า
ว่าเมื่อถือยุติธรรมเป็นสำคัญ
   สารที่สื่อนั้นสั่งสมด้วยคมเฉียบ
คือความถูกความเป็นธรรมความแยบคาย
เป็นรูปเป็นธรรมเป็นความเที่ยง
คือความเงียบความงันตามจรรยา
    ว่าพิทักษ์คุณธรรมตามหน้าที่
ว่ากระแสยุติธรรมความเข้าใจ
คือมือกฎหมายในแผ่นดิน
พูดด้วยงานและงานมานานวัน
    คำน้อยนั้นสุขุมและลุ่มลึก
เมื่อใดความยุติธรรมถูกย่ำยี

ทุกถ้อยยุติธรรมกล้าท้าพิสูจน์
คือผู้สร้างยุติธรรมล้ำศรัทธา
ว่าคือสื่อสมานฉันท์นิรันดร์สมัย
เสียงสังข์ก็ทอดใสไปถึงกัน
ว่าคือสายสื่อสารการสร้างสรรค์
ด้วยสารอันอวลไอแห่งไมตรี
ประกาศค่าผู้สื่อสารเต็มศักดิ์ศรี
ด้วยสารที่เที่ยงธรรมอยู่รำไร

กรองจนตกผลึก ก่อนหลากไหล
มืดก็เป็นเปลวไฟในราตรี
เป็นตัวแทนนิติธรรมตามวิถี
ทอดจากวันเมื่อวานนี้ ถึงนิรันดร์
ว่าคือค่าความหมายอันฉายฉัน
ก็สร้างสายสัมพันธ์ได้เพริดพราย
ด้วยความงามความเงียบความเรียบง่าย
คือตัวบทกฎหมายประมวลมา
เร้นศัพท์เสียงแต่เป็นเสียงเสนาะกล้า
ซึ่งเวลาได้ประกาศจนก้องไกล
สร้างสัมพันธ์อันดีซึ่งอวดได้
มีอยู่ในสายธารสานสัมพันธ์
ผู้สืบสานทุกสิ่งสิ้นโดยสร้างสรรค์
สื่อความยุติธรรมอันจักพึงมี
แต่สะท้านความรู้สึกได้ทุกที่
ก็จะหาญเข้าต้านตีอยู่ต่อตา

ว่าได้พูดด้วยงานอันทรงค่า
ชื่อว่า "มีชัย ฤชุพันธุ์"Copyright © 2004 , Academic Resource Center, Mahasarakham University
Webmaster, Tel 0-4375-4320-40 - 2491,2493,2427 Fax 0-4375-4358 .