เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์กลางอีสานเสมือนจริง
ใส่คำสืบค้น
  รายการจากทุกหัวข้อ
 

81 University_P:  
Webster University Thailand
รายละเอียด: เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ( ประเทศไทย )
http://www.webster.ac.th/ - []


82 HTML:  
Wired / Lycos, Inc.
รายละเอียด: เว็บไซด์หนังสือพิมพ์ wired เผยแพร่ในประเทศสเปน โปรตุเกส และญี่ปุ่น
http://www.wired.com/ - []


83 HTML:  
WorldNetDaily / WorldNetDaily.com, Inc.
รายละเอียด: เว็บไซด์หนังสือพิมพ์ WorldNetDaily
http://www.worldnetdaily.com/ - []


84 HTML:  
Yale Journal of Law and Feminism
รายละเอียด: provide a forum for women's experiences as they have been structured, affected, controlled, discussed, and ignored by the law.
http://www.yale.edu/lawnfem/toc/index.html - []


85 HTML:  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชน
รายละเอียด: รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชน เช่น กฏหมายการจัดตั้งสมาคม, มูลนิธิ และอื่นๆ
http://www.civilsociety.or.th/law/index1.php - []


86 HTML:  
กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ SMEs / http://www.sme.go.th/websme
รายละเอียด: เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ อายุการคุ้มครองสิทธิ์ สิทธิ์บัตร การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร อายุสิทธิบัตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล
http://www.lawyerthai.com/articles/people/005.php - []


87 HTML:  
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ / คู่มือประชาชน
รายละเอียด: การทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวประชาชน การรับราชการทหาร การรักษาความสะอาด การเรี่ยไร หนังสือมอบอำนาจ เอกเทศสัญญา กฏหมายที่ดิน อาวุธปืน
http://www.police.go.th/dm_6.htm - []


88 HTML:  
กฏหมายเกี่ยวกับการตาย
รายละเอียด: การแจ้งตาย การแจ้งตายนอกราชอาณาจักร
http://web.riudon.ac.th/~elementary44/4404188144/tayh.htm - []


89 HTML:  
กฏหมายเกี่ยวกับครอบครัว
รายละเอียด: จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การแจ้งเกิดภายในกำหนด การแจ้งเกิดภายเกินกำหนดของบุคคลสัญชาติไทย การแจ้งเกิดของบุคคลสัญชาติไทย ในต่างประเทศ
http://web.riudon.ac.th/~elementary44/4404188144/fam.htm - []


90 HTML:  
กฏหมายเกี่ยวกับใบทะเบียนบ้าน (เอกสารทะเบียนราษฎร์)
รายละเอียด: แจ้งย้ายเข้า การย้ายออก ขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้าน (รวมถึงสูติบัตร มรณบัตร)
http://web.riudon.ac.th/~elementary44/4404188144/home.htm - []


91 HTML:  
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ / กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด: กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi6/kot/kot1.htm - []


92 HTML:  
กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ / สถานีตำรวจภูธรตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียด: .การทะเบียนราษฎร์ บัตรประจำตัวประชาชน การรับราชการทหาร การรักษาความสะอาด การเรี่ยไร หนังสือมอบอำนาจ เอกเทศสัญญา กฎหมายที่ดิน อาวุธปืน
http://www.bpp.in.th/samrong/policeinfoLaw.htm - []


93 Department:  
กรมการขนส่งทางบก
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก
http://www.dlt.motc.go.th - []


94 Department:  
กรมควบคุมมลพิษ
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ
http://www.pcd.go.th/?=9.24768258 - []


95 Department:  
กรมทางหลวง
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมทางหลวง
http://www.doh.mot.go.th/ - []


96 Department:  
กรมประชาสัมพันธ์
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
http://www.prd.go.th - []


97 Department:  
กรมประมง
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมประมง
http://www.fisheries.go.th - []


98 Department:  
กรมไปรษณีย์โทรเลข
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมไปรษณีย์โทรเลข
http://www.ptd.go.th - []


99 Department:  
กรมวิชาการเกษตร
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th - []


100 Department:  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด: เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://www.dmsc.moph.go.th/ - []


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next Last
 

Copyright © 2002,Academic Resource Center,Mahasarakham University. All Rights Reserved.
Contact us :Sompong.c@msu.ac.th