การบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตลอดมา
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักวิทยบริการให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสำนักวิทยบริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการที่สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวม
สารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงได้นำสารสนเทศออกให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในชุมชน
นำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักวิทยบริการมุ่งเน้นที่จะจัดเป็นแหล่งกลางในด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ
เพื่อพัฒนาการบริการชุมชนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป ปัจจุบันสำนักวิทยบริการได้ดำเนินการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่ 2 โครงการด้วยกันคือ
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยสารสนเทศ

ภาพโครงการ
17 กค.46 บ.ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมือง