1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ลักษณะการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการออกปฏิบัติงาน
ภาพโครงการ


2.โครงการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งด้วยสารสนเทศ

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ลักษณะการดำเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แผนการออกปฏิบัติงาน

ภาพโครงการ
16 มค.46 บ.หัวดง ต.หัวดง อ.นาดูน
17 ตค.46 บ.แบก ต.นาทอง อ.เชียงยืน
17 กค.46 บ.ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมือง
19 มิย.46 บ.ดงบาก ต.ดงเมือง อ.ยางสีสุราช
20 กพ.46 บ.ดอนก่อ,ดอนไทรทอง ต.วังแสง อ.แกดำ
20 มีค.46 บ.ผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ กิ่งอ.ชื่นชม
24 ธค.46 บ.หนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตลอดมา
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักวิทยบริการให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสำนักวิทยบริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการที่สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวม
สารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงได้นำสารสนเทศออกให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในชุมชน
นำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักวิทยบริการมุ่งเน้นที่จะจัดเป็นแหล่งกลางในด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ
เพื่อพัฒนาการบริการชุมชนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป ปัจจุบันสำนักวิทยบริการได้ดำเนินการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่ 2 โครงการด้วยกันคือ
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยสารสนเทศ

ภาพโครงการ
17 กค.46 บ.ภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมือง