การบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ตระหนักถึงภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตลอดมา
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำนักวิทยบริการให้ความสำคัญและได้ปฏิบัติต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสำนักวิทยบริการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการที่สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวม
สารสนเทศด้านต่าง ๆ จึงได้นำสารสนเทศออกให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนในชุมชน
นำสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้เป็นทรัพยากรกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ สำนักวิทยบริการมุ่งเน้นที่จะจัดเป็นแหล่งกลางในด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนในทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการ
เพื่อพัฒนาการบริการชุมชนให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป ปัจจุบันสำนักวิทยบริการได้ดำเนินการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่ 2 โครงการด้วยกันคือ
1. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
2. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยสารสนเทศ

1.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน
จังหวัดมหาสารคาม

1.1 หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ การผลิตบัณฑิต ทำการวิจัย บริการวิชาการแก่
ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจทั้ง 4 ประการล้วนมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน
การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งเพราะมหาวิทยาลัยต้องนำวิชาการไป
ให้บริการแก่ชุมชน สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ให้บริการความรู้
แก่สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้จึงได้จัดทำการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยร่วมมือกับ
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำสารสนเทศต่างๆที่เหมาะสมและ
ทันสมัยให้ ประชาชนในจังหวัดมหาสารคามได้ศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง
อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.1 ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ชุมชน
2.2.2 ส่งเสริมการอ่านแก่ชุมชน
2.2.3 ส่งเสริมให้ชุมชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการของจังหวัดในการให้บริการแก่ชุมชน

3. ลักษณะการดำเนินงาน
นำสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ออกให้บริการ (กำหนดออกบริการชุมชนทุกเดือน) และจัดให้บริการตาม
สถานที่ที่จังหวัดและหมู่บ้านเป้าหมายได้จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อรองรับการมาใช้บริการของประชาชน
โดยจัดการบริการต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ให้บริการด้านการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีสารสนเทศสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
3.2 จัดฉายวิดีโอ สารคดีน่ารู้ต่าง ๆ
3.3 การทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมภาษา กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก
กิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมอื่น ๆ
3.4 ฉายซีดีรอมความรู้ต่าง ๆ
3.5 แจกเอกสารฟรี

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
4.2 ประชาชนรักการอ่าน
4.3 ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4 เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการของจังหวัด

แผนการออกปฏิบัติงานบริการชุมชน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 2547

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
ที่ดำเนินการ
อำเภอ/
กิ่งอำเภอ
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตำบล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16 ตุลาคม 2546
20 พฤศจิกายน 2546
18 ธันวาคม 2546
22 มกราคม 2547
19 กุมภาพันธ์ 2547
18 มีนาคม 2547
22 เมษายน 2547
20 พฤษภาคม 2547
17 มิถุนายน 2547
22 กรกฎาคม 2547
19 สิงหาคม 2547
23 กันยายน 2547
วาปีปทุม
เชียงยืน
นาเชือก
กันทรวิชัย
นาดูน
แกดำ
ชื่นชม
กุดรัง
พยัคฆภูมิพิสัย
ยางสีสุราช
เมือง
บรบือ
เสือโก้ก
หนองจิก,หนองจิกพัฒนา
หนองโพธิ์
ขี้เหล็ก
หนองป้าน
หนองเจริญ,นาเจริญ
ศรีสวัสดิ์
โสกกาว – ดาวเรือง
ดอนหมี
หนองแปน
หนองกุงเต่า
หัวหนอง
11
8,13
1
10
4
9,17
2
6,11
8
6
2
5
เสือโก้ก
หนองซอน
หนองโพธิ์
เขวาใหญ่
หนองคู
แกดำ
ชื่นชม
เลิงแฝก
เวียงสะอาด
ยางสีสุราช
ท่าสองคอน
วังไชย